r_dakheli sp_dakheli
به‌روز شده در: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
l_dakheli
کد خبر: 168425
2020 September 26 - ۰۱:۲۰ - ۰۵ مهر ۱۳۹۹ تاریخ انتشار:
جهاد الگوی دیروز، امروز و فردای انقلاب است؛
رهیاب/ حالا از دفاع مقدس چهل سال می گذرد، در این سالها اتفاقات بسیاری در راستای استمرار دفاع مقدس در جمهوری اسلامی رقم خورده است و همچون هشت سال دفاع مقدس،خون های بسیاری از مدافعان نظام اسلامی درخت شجره طیبه انقلاب را آبیاری کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی رهیاب، ۳۱ شهریور ماه سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق و ایادی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است ،آن زمان رژیم عراق با برقراري توازن در روابـط خـارج از رقابت شرق و غرب، با افزایش توان نظامي خود و شـعار دفـاع از منــافع جهــاني عــرب در مقابــل انقــلاب اســلامي روابــط تجــاري و اقتــصادي خــود را بــا کشورهاي عربي منطقه گسترش داد و همه گونه تسهیلات و تجهیـزات لازم را بـراي حملـه اي تمـام عیـار فراهم آورد.

رژیم عراق در مقطعي که تازه انقلاب اسلامي در ایران به پیروزي دست یافته بود و هنوز ثبات لازم براي حل و فصل عادي امور داخلي خود نداشت و ارتش آن نیز سامان نیافته بود و نیروهاي مردمي و انقلابي هم با حوادث داخلي درگیر بودند و حتي مرزبـاني از حـدود و ثغـور مـرزي بـا مـشکل انجـام مي شد، از سمت خوزستان به کشور تجاوز کرد.

تجاوز سراسري ارتش رژیم عراق از زمین، هـوا و دریـا بـه خـاك مقـدس جمهـوري اسلامي در ٣١ شهریور سـال ١٣٥٩ حادثـه مهمـي بود کـه بررسـي ابعـاد آن بـراي نـسل حاضر و آینده تاریخ بسی حائز اهمیت است.

از آنجا که وقـوع انقـلاب اسـلامي بـراي امریکا و نوکرانش در منطقه غیر قابـل تحمـل بـود، ابرقدرتها خصوصاً دولت امریکای که از این جنگ تمام عیار حمایت کرده بودند از صدام حسین به سقوط کشاندن نظام اسـلامي ایران را انتظار داشتند.

زیرا پیـام انقـلاب اسـلامي افـقهـاي تازه اي را بر روي ملتها، خصوصاً مسلمانان جهان گشوده بود؛ استقبال و اشـتیاق مـسلمانان و آزادیخواهـــان جهـــان از انقـــلاب اســـلامي در گوشـــه و کنـــار عـــالم، از فراگیـــري و جهانشمولي آن حکایت ميکرد.

صدام حسین پس از اشغال خرمشهر تصور کرد که این شـهر بـراي همیـشه بـه خـاك عراق ضمیمه شده است و هیچگـاه گمـان نمـيکـرد ایـران تـوان بـازپسگیـري آن را داشـته باشـد. از ایـن رو بـا خیـال راحـت بـه سـاختن راههـاي شوسـته و آسـفالته، ایجـاد شبکه هـاي مخـابراتي و خـدماتي پـستي در خوزسـتان اقـدام کـرد تـا بتوانـد بـین شـهرها و اراضي اشغالي ایران با سایر شهرهاي عراق ارتباط برقرار کند.

اما خوش خیالی هاي صدام براي تجزیـه خوزسـتان و الحـاق آن بـه خـاك عـراق، هرگـز ّ نتوانست به خود جامه عمل بپوشاند زیـرا دلاور مـردان جبهـه اسـلام در نبـردي سـنگین و مقاومتي کم نظیر و با توکل بـه عنایـات الهـي، خرمـشهر را در سـوم خـرداد سـال ١٣٦١ از چنگال دژخیمان بعثي نجات دادند و این پارة جداناشدني پیکر میهن اسـلامي را از لـوث وجود بعثیون پاکسازي کردند.

فـتح خرمشهر یکی از نقاط عطف هشت سال دفاع مقدس است که در تاریخ نبرد سرسختانه ما با دشمن بعثي ثبت شده و از این تاریخ به بعد، توازن قواي نظامي و سیاسـي بـه نفـع جمهـوري اسـلامي ایـران تغییـر کرد.

یکی از عوامل مهم دفاع مقدس، طنین استمداد امـام راحـل(س) در دفـاع از اسـلام و نظـام جمهـوري اسـلامي، آهنـگ جاودانه اي در جان ملت ایران بویژه جوانان غیرتمند ایـن مـرز و بـوم بـه وجـود آورد؛ بـه گونـه ا ي کـه در پـي فرمـان مقتـداي خـود سراسـیمه بـه سـوي جبهـه هـاي نبـرد شـتافتند وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي که خود مولود بسیج مردمي بود، مأموریت آمـوزش و ســازماندهي نیروهــا را عهــده دار شــد، و در فاصــله زمــاني بــسیار کوتــاه توانــست بــا برنامهریزي دقیق، حضور کلاسیك این نیروها را در جبهه هاي نبرد نشان دهد.

یکي از مؤلفه هاي مهمي که امام راحل(س) بـه عوامـل افـزایش تـوان دفـاعي ضـمیمه کردنـد، تقویـت خودبـاوري دینـي در آحـاد ملـت بـود کـه در ایمـان بـه خـدا و عـشق بـه شهادت تجلي پیدا می کرد، و همچنین با استفاده از انگیزه[اي ملي و میهنـي، ارادة عمـومي ملـت را پشت سر رزمندگان بسیج کرد. به طوري که همة اقشار ملـت از کوچـك و بـزرگ و پیر و جوان حضوري غیرتمنـدان در همـه صـحنه هـاي دفـاع یافتنـد.

از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس این بود کهاز همان روزهای جنگ تحمیلی دفاع مقدس در مرزهای ایران محصور نماند و همچون انتشار بیداری اسلامی ،عامل شکل‌گیری گروه‌های مقاومت در منطقه شد. سال 1361 و پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان، نیروهایی از سپاه و ارتش تحت عنوان قوای محمد رسول الله (ص) عازم سوریه شدند تا برای نبرد با اسرائیل در لبنان آماده شوند؛ اما با هشدار امام خمینی مبنی بر اینکهاقدام اسرائیل، دسیسه‌ای بوده تا ایران را از مسأله اصلی‌اشیعنی جنگ با صدام باز دارد، بخش عظیمی از نیروها به ایران بازگشتند و عده‌ای در سوریه ماندند تا به هدایت و آموزش نیروهای مبارز لبنانی بپردازند.


حضورنیروهای ایرانی در سوریه موجب شکل‌گیری هسته‌های مقاومت در لبنان شد. حاج محسن رضایی فرمانده وقت سپاه می‌گوید: «...حاج احمد {متوسلیان فرمانده قوای محمد رسول الله} و سایر دوستان ما که در قالب قوای محمد رسول‌ الله ص به سوریه و لبنان رفته بودند، فعالیت‌هایی را هم انجام دادند که مهمترین آن‌ها پایه‌‌گذاریتشکیلات مقاومت اسلامیدر لبنان بود.»

درسال‌هایی که گروه تکفیری داعش در منطقه تشکیل شد، سپاه بدر به فرماندهی سردار نقدی به مقابله با داعش پیوست و با الگوی گیری از دوران دفاع مقدس، بسیج مردمی حشدالشعبی و دفاع وطنی در عراق و سوریه شکل گرفت. نیروهای مردمی در عراق و سوریه نقش مهمی در پیروزی‌‌های جبهه مقاومت در برابر داعش داشتند،حشدالشعبی و سپاه بدر با همکاری ارتش عراق توانستند داعشی‌ها را از خاک خود بیرون کند.

اعتماد به نفس و خودباوری مهمترین دستاورد معنوی دفاع مقدس است. رهبر انقلاب می‌فرمایند: «جنگ هشت‌ساله واقعاً تلخ و خسارت‌بار بود... امّا با همه‌ی این سختی‌ها این حُسن بزرگ را داشت که به جوان ایرانی نشان داد که قادر است، که می‌تواند، اگر اراده بکند و در یک میدانی وارد بشود، خواهد توانست بر رقیب و حریف خودش فائق بیاید.»

حال از دفاع مقدس چهل سال می گذرد، در این سالها اتفاقات بسیاری در راستای ادامه دفاع مقدس جمهوری اسلامی رقم خورده است و همچون هشت سال دفاع مقدس،خون های بسیاری از مدافعان جمهوری اسلامی درخت شجره طیبه انقلاب را آبیاری کرده است.


از اواخر سال ۹۸ شیوع ویروس کُرونا به یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه‌ی ایران تبدیل شد. شیوع ویروسی که از آن به عنوان جمگ بیو تروریسم یاد می شود، پاندمی جهانی که بخش عمده‌ای از اذهان و افکار عمومی را متوجه خود نمود و از ابعاد مختلف بهداشتی و درمانی، اقتصادی و ... مشکلاتی را در کشور ایجاد کرد. 

اما این جنگ نیز دفاع مقدس دیگری را در زمینه‌ی مقابله با این «ویروس منحوس» رقم زد و اقدامات و تلاش‌های زیبا و ماندگاری تجلی پیداکرد. همراهی‌های اقشار مختلف مردم با همان نگاه ایمـان بـه خـدا و عـشق بـه شهادت شکل گرفت، صحنه‌های ایثار کادر بهداشت و درمان و فعالیتهای خودجوش و جهادی و خیرخواهانه برای کمک به بیماران و نیازمندان صدمه دیده از این بیماری و... گوشه‌هایی از سرزندگی و همبستگی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.


رهبر معظم انقلاب اسلامی چون امام خمینی ره از همان اولین روزهای به وجود آمدن این وضعیتی که کمتر ازجنگ نیست، به میدان آمدند و مجموعه توصیه‌ها، دستورات و اقداماتی را دنبال کردند:

«توصیه‌هایی به مردم در جهت فرهنگ‌سازی»، «تبیین ابعاد این مسئله از زاویه‌ی نگاه دینی و براساس مبانی اعتقادی»، «دستورات حاکمیتی گوناگون»، «کمک به وزیر بهداشت و درمان به‌عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا»، «حمایت از تلاش‌های مسئولین دولتی»، «دستور به نیروهای مسلح برای فعال شدن در این زمینه»، «فعال نمودن ظرفیت‌های مردمی و جهادی و جهت‌دهی به آنها برای کمک حداکثری به آسیب‌دیدگان و نیازمندان» و... را گوش زد نمودند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
https://telegram.me/rahyabnews_channel
r_sar_karikator
نظر شما
l_rsar1
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel