طلا مطرح کرد:
سهم مجلس در اجرای ناقص برجام/نظرات کارشناسی مغفول ماند
به گزارش رهیاب: حسین طلا با انتقاد از عدم پایبندی غرب به تعهدات خود در برجام گفت: در مورد برجام نمی توان فقط انگشت اتهام را به سوی دولت گرفت در این میان باید سری هم به عملکرد مجلس بزنیم، مجلسی که ظرف ۱۵ دقیقه جزئیات برجام را بدون توجه به نظرات کارشناسی کمیسیون برجام به تصویب رساند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عملکرد موفق کمیسیون ویژه برجام، تاکید کرد: عملکرد مجلس نیز در بررسی و تصویب طرح مربوط به برجام قابل نقد است، بعد از تصویب طرح مجلس، مقام معظم رهبری هم نامه ۹ شرطی خود را برای صادر کردند که به معنی ناقص بودن کار مجلس در چارچوب گذاری برای اجرای برجام بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مجلس در بررسی دقیق و چارچوب گذاری برای اجرای برجام به میدان نیامد و نخواست طرف حساب شود لذا نظرات کارشناسی کمیسیون برجام برای تدوین طرح مجلس مورد توجه قرار نگرفت.

طلا اظهار داشت: در مخالفت خود با برجام اعلام کردم دولت لایحه تحت عنوان برجام به مجلس ارائه نکرده است تنها یک سری برگه پرینت شده از سوی وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شد که سند رسمی محسوب نمی شود.

وی تصریح کرد: اقدامات آمریکا و فرصت موجود برای عهد شکنی هایش ناشی از قانون گذاری ناقص مجلس و عدم توجه به نظرات کارشناسی کمیسیون ویژه است.