دوربین رهیاب
برگزاری شب شعر «انتقام سخت» در دهمین جشنواره مردمی عمار خوزستان