میثم خالدی
آغاز رزمایش بزرگ سلامت محور قرارگاه شفا