میثم خالدی
ترمیم سیل بند عین دو توسط شهرداری اهواز