گزارش تصویری /میثم خالدی
نمایش اقتدار بسیجیان در اهواز