حالت تاریک
جمعه, 25 خرداد 1403
در سوگ رئیس جمهور؛

اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد

اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد

اجتماع بزرگ فرهنگیان به مناسبت بزرگداشت شهدای خدمت ،شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهانش ظهر شنبه پنجم خرداد در یادمان سردارشهید علی هاشمی برگزار شد.

اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد
اجتماع بزرگ فرهنگیان برگزار شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از