حالت تاریک
پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
برگزار شد؛

راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه

راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه

راهپیمایی مردم ولایی اهواز در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه بعد از اقامه نماز جمعه 10 آذرماه 1402 از مصلی مهدیه امام خمینی تا چهار راه آبادان برگزار شد.

راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه
راهپیمایی خوزستانی‌ها درحمایت از مردم مظلوم غزه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از